Chi tiết tin
Quay lại

Tuyên truyền bệnh Corona

Ngày 14/06/2016, 11:17
Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 319/SYT-YDQLHN ngày 03 tháng 2 năm 2020 của Sở Y tế về việc lắp đặt pano truyền thông phòng, chống bệnh viêm phổi do chủng mới của vi rút Corona (nCoV). Sau khi nghiên cứu.

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 319/SYT-YDQLHN
ngày 03 tháng 2 năm 2020 của Sở Y tế về việc lắp đặt pano truyền thông phòng,
chống bệnh viêm phổi do chủng mới của vi rút Corona (nCoV). Sau khi nghiên
cứu, Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:
1. Thống nhất việc phối hợp lắp đặt pano truyền thông phòng, chống bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại 250 trường
học theo đề nghị của Sở Y tế. Thời gian lắp đặt cụ thể, đề nghị Sở Y tế liên hệ
với lãnh đạo các đơn vị trường học để phối hợp thực hiện.
2. Đề nghị các đơn vị trường học phối hợp với Sở Y tế lắp đặt pano để
thực hiện có hiệu quả việc truyền thông phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp
cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV). Thời gian lắp đặt: từ ngày
03/02/2020 đến ngày 13/02/2020.
Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.
* Đính kèm:
- Danh sách các trường được lắp đặt pano;
- Nội dung của pano tuyên truyền.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở (để ph/h thực hiện);
- Lưu: VT, CTTT.

 

Admin