Công khai
Bản kê khai quý 1

Bảng kê khai tài chính

Bản kê khai tài sản thu nhập cá nhân năm 2017 của thủ quỹ

Kê khai thu nhâp cá nhân của các ban giám hiệu, kế toán, thủ quỹ nhằm công khai thu nhập hàng năm

Bản kê khai tài sản thu nhập cá nhân năm 2016 của thủ quỹ

Kê khai thu nhâp cá nhân của các ban giám hiệu, kế toán, thủ quỹ nhằm công khai thu nhập hàng năm

Bản kê khai tài sản thu nhập cá nhân năm 2016 của phó hiệu trưởng

Kê khai thu nhâp cá nhân của các ban giám hiệu, kế toán, thủ quỹ nhằm công khai thu nhập hàng năm

Bản kê khai tài sản thu nhập cá nhân năm 2016 của kế toán

Kê khai thu nhâp cá nhân của các ban giám hiệu, kế toán, thủ quỹ nhằm công khai thu nhập hàng năm

Bản kê khai tài sản thu nhập cá nhân năm 2016 của phó hiệu trưởng

Kê khai thu nhâp cá nhân của các ban giám hiệu, kế toán, thủ quỹ nhằm công khai thu nhập hàng năm